It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

Individuele licentieovereenkomst

1. Individuele licentieovereenkomst

Deze Licentieovereenkomst ("Licentie") betreft de Licentiehouder (hierna "Licentiehouder") en Recisio SAS (hierna "Recisio"). Door de Gelicentieerde Tracks te gebruiken, aanvaardt de Licentiehouder de voorwaarden van deze Licentie. Als Licentienemer niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Licentie, mag Licentienemer de Gelicentieerde Tracks niet gebruiken.

1. Definities

 • 'Ingangsdatum' betreft de datum waarop de Licentienemer de gelicentieerde nummers in de Karaoke Version Storefront heeft gelicentieerd.
 • "Licentievergoeding" betreft de vergoedingen voor gelicentieerde nummers die in de Karaoke Version Storefront (Karaokeversie-catalogus) worden vermeld.
 • "Gelicentieerde nummers" betreft de nummers die door de licentiehouder zijn geselecteerd tijdens het aankoopproces van de licentie in de Karaoke Version Storefront.
 • 'Persoon' betreft een afzonderlijk persoon.
 • "Werk" betekent het audio- of audiovisuele werk waarin de Gelicentieerde Tracks zullen worden gebruikt

2. Gelicentieerde nummers

Gelicentieerde nummers of titel(s): zoals vermeld in uw licentie-pdf na aankoop in de Karaoke Version-winkel

Licentiekosten: zoals betaald in de karaokeversie-etalage op basis van het geselecteerde licentiepakket van de licentienemer

3. Licentie en licentiebeperkingen

Licentie

Recisio verleent aan Licentiehouder de niet-exclusieve licentie, het voorrecht en de bevoegdheid om delen van te kopiëren, uit te voeren, te bewerken en/of te herhalen (op voorwaarde dat een dergelijke wijziging het fundamentele karakter van het deel van de Gelicentieerde Track niet verandert), en is onderhevig aan om vóór of op de datum waarop deze Licentie van kracht wordt een afzonderlijke Licentie te hebben verkregen van de relevante rechthebbenden en/of collectieve rechtenorganisaties zoals Sacem, PRS, BMI, ASCAP enz. de muziekcompositie die is ingebed in de Gelicentieerde Tracks synchroon of getimede relatie in het Werk gedurende de Termijn over de hele wereld voor de Toegestane doeleinden uiteengezet in Sectie 3. Licentienemer mag deze Licentie niet in sublicentie geven of toewijzen.

Licentiebeperkingen

De Licentie verleend in Sectie 3 hierboven is afhankelijk van de naleving van de onderstaande beperkingen door de Licentienemer.

Licentienemer mag de gelicentieerde tracks niet gebruiken:

 • A. in enig ander audiovisueel werk dan het Werk;
 • B. in een advertentie;
 • C. in enig werk gemaakt voor verhuur of gebruik door een andere partij (sublicentieverlening) die compensatie maakt of genereert uit het gebruik van de gelicentieerde tracks of het werk dat de gelicentieerde tracks bevat. (INDIEN VAN TOEPASSING)
 • D. in uitzendingen, kabel- of webtelevisie, videogames, mobiele applicaties of radio (INDIEN VAN TOEPASSING)
 • E. in theatrale releases;
 • F. om de tekst van de muziek van de gelicentieerde track fysiek uit te voeren of te lip-synchroeren, of op welke manier dan ook het beeld of de gelijkenis van de artiest te gebruiken, behalve voor het verstrekken van artiestenkrediet;
 • G. in pornografisch werk; of
 • H. in audiovisueel werk of enig ander gebruik dat een politiek doel heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, het ondersteunen of verzetten van enig overheidsbeleid, overheidsfunctionaris, politieke actie of kandidaat voor een politiek ambt).

Toegestane doeleinden/distributie.

Deze licentie wordt gedefinieerd door elk licentiepakket (Small, Medium, Large) dat beschikbaar is in de Karaoke Version storefront. Deze licentie verleent de Licentienemer het recht om de Gelicentieerde nummers zoals belichaamd in het werk op de volgende manieren openbaar weer te geven en te distribueren:

Niet-commercieel gebruik*

 • A. Online (niet-gemonetiseerd, op persoonlijke sociale-mediasites/platforms (maximaal 250.000 streams) zoals Vimeo, Facebook, YouTube, Instagram, Tik-Tok enz.
 • B. via distributie, hetzij in de vorm van fysieke eenheden, op voorwaarde dat alle eenheden (maximaal 150 exemplaren) die gratis of anderszins moeten worden verspreid.
 • C. Voor occasionele openbare / live optredens (niet-commerciële / non-profit evenementen)

*Licentienemer stemt ermee in om een ​​backlink naar karaoke-version.com toe te voegen in elk bericht en elke publicatie.

Voorbeeld: Instrumentale versie geleverd door Karaoke-Version https://www.karaoke-version.com/custombackingtrack/chris-stapleton/tennessee- whisky.html

Commercieel gebruik*

 • A. online (inkomsten genereren toegestaan) op persoonlijke sociale-mediasites / en videoplatforms zoals Vimeo, Facebook, YouTube, Instagram, Tik-Tok enz.
 • B. via distributie ofwel in de vorm van fysieke eenheden (maximaal 1000 exemplaren), digitale downloads of digitale streams (maximaal 500.000 streams of downloads) op platforms zoals Spotify, Itunes, Deezer, eigen website enz.
 • C. Voor lokale promotie (openbare / live optredens, radio en tv)

*Geen backlink vereist

Deze licentie geeft Licentienemer het recht om inkomsten te genereren via advertenties van derden die op hun persoonlijke kanalen worden weergegeven, en om te delen in de inkomsten die uit dergelijke advertenties worden gegenereerd (bijv. AdSense voor video's of Anchor voor podcasts).

4. Termijn en beëindiging

Deze Licentie gaat in op de Ingangsdatum en wordt voor altijd verleend. Deze Licentie wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigd als de Licentienemer deze Licentie schendt.

5. Aanvullende voorwaarden

Deze individuele licentie bevat door verwijzing de meest actuele gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Recisio die men terug kan vinden via de volgende URL: https://www.karaoke- version.com/terms.

6. Intellectuele eigendom

Recisio, of zijn licentiegevers, eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Gelicentieerde Tracks. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn specifiek voorbehouden aan Recisio of zijn licentiegevers.

7. Royalty's

Met inachtneming van de rechten die onder deze Licentie worden verleend, stemt de Licentiehouder ermee in de Licentiekosten te betalen.

8. Krediet en Naamsvermelding

Licentienemer zal zich naar beste vermogen inspannen om Recisio en de artiest te crediteren, en deze vermelding op te nemen in de uiteindelijke bewerkte versie van het Werk, in elk geval waarin credits voor muziek zijn opgenomen in het Werk. Geen enkel incidenteel of onopzettelijk verzuim door Licentienemer om te voldoen aan de hierboven uiteengezette kredietvereisten, noch enig verzuim door derden om hieraan te voldoen, vormt een schending van deze Licentie door Licentienemer. De aanbevolen taal voor de vermelding is: "[Naam van de gelicentieerde track]" door [Naam van de artiest], in licentie van Tency." Als het werk op YouTube wordt geplaatst, moet de taal voor de aftiteling in de videobeschrijving worden vermeld.

9. Verklaringen en garanties

Recisio verklaart en garandeert hierbij dat: (i) het de bevoegdheid, capaciteit en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) het alle benodigde rechten heeft om de Gelicentieerde Tracks in licentie te geven aan Licentienemer onder de voorwaarden van deze Licentie; en (iii) de uitoefening van de rechten hieronder door de licentienemer zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Licentiehouder. Licentienemer verklaart en garandeert hierbij dat: (i) hij de bevoegdheid, capaciteit en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) het voldoet aan de criteria uiteengezet in sectie 2(b)(i).

10. Schadeloosstelling

Licentienemer stemt ermee in Recisio en zijn agenten en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen claims, acties of eisen door een derde partij en alle gerelateerde aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven ( inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op een schending van enige verklaring, garantie of overeenkomst die hierin is gemaakt. De Licentienemer zal Recisio onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke claims op grond van dit artikel 9 en Recisio voorzien van redelijke informatie en assistentie, op kosten van Tency, om dergelijke claims te helpen verdedigen.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Recisio aansprakelijk zijn jegens de licentiehouder of zijn gelieerde ondernemingen voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, zelfs als recisio op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade; en in geen geval zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van recisio jegens de licentienemer of een derde partij met betrekking tot deze overeenkomst het bedrag van de licentievergoeding overschrijden die hieronder door de licentienemer is betaald. Het voorgaande is van toepassing ongeacht de nalatigheid of andere fout van recisio en ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of onder enige andere aansprakelijkheidstheorie.

12. Algemeen

Toepasselijk recht

Deze Licentie wordt beheerst door de wet van FRANKRIJK (zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht). Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Licentie zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Lille, Frankrijk. In een dergelijk geschil heeft de wezenlijk winnende partij recht op haar redelijke advocaten' kosten.

Opdracht, vrijstelling, wijziging

Deze Licentie mag niet worden overgedragen of toegewezen door Licentienemer en is bindend voor toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden. Geen enkele wijziging van deze Licentie is bindend, tenzij deze schriftelijk is ondertekend door beide partijen. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde, voorwaarde of verplichting van deze Licentie is geldig tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door de partij aan wie een dergelijke prestatie verschuldigd is. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij om een ​​of meer van de voorwaarden, bepalingen of verplichtingen van deze Licentie af te dwingen, zal (i) een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of verplichting inhouden, (ii) beletten dat een dergelijke partij nakoming door de andere partij op een later tijdstip, of (iii) worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere latere voorwaarde, voorwaarde of verplichting, van soortgelijke of andere aard.

Volledige Licentie, Scheidbaarheid

Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en voegt alle eerdere en gelijktijdige communicatie samen. Indien enige bepaling van deze Licentie in enige mate ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de rest van deze Licentie volledig van kracht zijn en zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd of hervormd voor zover redelijkerwijs vereist is om deze geldig te maken, afdwingbaar en consistent met de oorspronkelijke bedoeling die aan een dergelijke bepaling ten grondslag ligt.

Kennisgevingen

Elke kennisgeving van inbreuk of beëindiging hieronder zal per uitdrukkelijke of aangetekende post worden verzonden. Kennisgevingen die naar Recisio worden verzonden, worden verzonden naar support@recisio.com. Kennisgevingen aan de Licentienemer worden verzonden naar het adres dat door de Licentienemer in zijn online account met Karaoke Version is opgegeven. Kennisgevingen worden geacht te zijn afgeleverd bij ontvangst of drie (3) werkdagen na afgave bij een dergelijke postdienst.

Laatste update: 06-05-2022